GDPR - Privacy policy

GDPR - Privacy policy

GDPR / Persondatapolitik

for Vendor ApS


Som messearrangør er det nødvendigt at behandle og opbevare persondata af forskellig karakter, afhængig af om du er gæst eller udstiller på vores messer, eller om du er samarbejdspartner på anden vis.

Her finder du et samlet overblik over den data vi samler, behandler og opbevarer, ligesom du kan finde oplysninger om hvilke af vores samarbejdspartnere der behandler denne data. Du kan altid kan kontakte os for at få oplyst hvilke data vi opbevarer, og at du til enhver tid kan forlange at vi sletter dine data.

Myvendofair.dk ejes og administreres af Vendor aps. / Myvendo Fair, Skovstien 3, 8800 Viborg, Danmark.

Websitets formål er at markedsføre messen Myvendo Fair samt messens udstillere overfor et professionelt publikum, og håndtere publikums bestillinger af adgangsbilletter, tilmelding til nyhedsbreve eller deltagelse i konkurrencer eller undersøgelser.


BESØGENDER PÅ MESSER OG EVENTS:
Er du besøgende på vores messer og events registrerer og opbevarer vi disse personoplysninger:
Firmanavn, cvr.nr., adresse, telefonnummer, mailadresse og navn på personen der bestiller billetter samt
personnavn, telefonnummer og e-mail på deltager der får udstedt en billet/adgangskort. Indsamlingen sker gennem vores billetbureau.
FORMÅL FOR INDSAMLING OG OPBEVARING:
Data bruges til elektronisk udsendelse af adgangsbilletter, kommunikation omkring messen og events, samt markedsføring af messer og events, og formidling af markedsføring fra udstillere på vores messer, events, og tilknyttede medier og websites.
Oplysninger indsamles af udbyder af billetsystem, TICKETBUTLER ivs. TICKETBUTLERS persondatapolitik kan ses her.

Alle data opbevares forsvarligt i en cloudbaseret serverløsning.

FOTOGRAFERING PÅ MESSER OG EVENTS.

På alle vores messer og events, kan der være fotografer til stede. Formålet er at optage stillbilleder og eller video, til markedsføringsbrug for lignende messer og events.

Fotos og video kan offentliggøres på arrangørens egne websites og magasiner, ligesom de kan offentliggøres i tredjeparts websites og magasiner.

Adgang til messen sidestilles med offentlig adgang. Derfor kan enkeltpersoner ikke påberåbe sig ret til at give samtykke til brug af billeder og eller video, hvorpå de måtte fremtræde.

PERIODE FOR OPBEVARING AF DATA:
Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med afvikling af messer og events, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Der kan på den baggrund ikke oplyses en tidsramme for hvornår oplysningerne slettes. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER:
Dine oplysninger kan videregives til tredjepart såsom eventsted og hvis det er nødvendigt for et arrangements afvikling.

UDSTILLER/STANDPERSONALE PÅ MESSER OG EVENTS:
Er du udstiller eller arbejder på en stand på vores messer og events registrerer og opbevarer vi disse personoplysninger:
Firmanavn, cvr.nr., adresse, telefonnummer, mailadresse og navn på personen der bestiller adgangskort/udstillerbilletter.
Personnavn, telefonnummer og e-mail på deltager der får udstedt en udstiller billet/adgangskort.
FORMÅL FOR INDSAMLING OG OPBEVARING:
Data bruges til elektronisk udsendelse af adgangsbilletter, kommunikation omkring messen og events, samt markedsføring af messer og events, og formidling af markedsføring for tilknyttede medier og websites.
Alle data opbevares forsvarligt i en cloudbaseret serverløsning der befinder sig i EU.
PERIODE FOR OPBEVARING AF DATA:
Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med afvikling af messer og events, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Der kan på den baggrund ikke oplyses en tidsramme for hvornår oplysningerne slettes. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER:
Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart.

 

KUNDER:
Med en kunde forstås en virksomhed, der indgår en aftale om køb af ydelser, eller leje af standpladser på vores messer og events. Vi registrerer og opbevarer disse oplysninger:
Firmanavn, cvr.nr., adresse, telefonnummer, mailadresse, samt personnavn, telefonnummer og e-mail på samtlige relevante kontaktpersoner hos kunden.
FORMÅL FOR INDSAMLING OG OPBEVARING:
Data bruges til opretholdelse af almindeligt leverandør/kundeforhold som indebærer elektronisk udsendelse af alle former for korrespondance mellem Vendor ApS og kunden, samt markedsføring af messer og events og formidling af markedsføring for tilknyttede medier og websites.
Alle data opbevares forsvarligt i en cloudbaseret serverløsning der befinder sig i EU.

FOTOGRAFERING PÅ MESSER OG EVENTS.

På alle vores messer og events, kan der være fotografer til stede. Formålet er at optage stillbilleder og eller video, til markedsføringsbrug for lignende messer og events.

Fotos og video kan offentliggøres på arrangørens egne websites og magasiner, ligesom de kan offentliggøres i tredjeparts websites og magasiner.

Adgang til messen sidestilles med offentlig adgang. Derfor kan enkeltpersoner ikke påberåbe sig ret til at give samtykke til brug af billeder og eller video, hvorpå de måtte fremtræde.

PERIODE FOR OPBEVARING AF DATA:
Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med afvikling af messer og events, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Der kan på den baggrund ikke oplyses en tidsramme for hvornår oplysningerne slettes. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER:
Dine oplysninger kan videregives til nødvendige samarbejdspartnere omkring hvert event og kan oplyses ved henvendelse på vendor@vendor.dk

 

Myvendofair.dk der ejes og administreres af Vendor aps er dataansvarlig, og samarbejder med et billetbureau om indsamling af data til brug for udsendelse af adgangsbilletter.
Nuværende samarbejdspartner er: Ticketbutler IVS, som er databehandler. Ticketbutlers persondatapolitik kan ses her. 

GDPR / Privacy policy

for Vendor ApS


As a trade show organizer, it is necessary to process and store personal data of different kinds, depending on whether you are a guest or exhibitor at our trade shows or whether you are a partner in some other way.

Here you will find a comprehensive overview of the data we collect, process and store, as well as information about which of our partners process this data. You can always contact us for information about data we store and at any time request that we delete your data.

Myvendofair.dk is owned and managed by Vendor aps. / Myvendo Fair, Skovstien 3, 8800 Viborg, Denmark.

The purpose of the website is to market the Myvendo Fair as well as the exhibitors of the fair to a professional audience, and to handle the audience's orders for admission tickets, registration for newsletters or participation in competitions or surveys.

 

VISITORS AT FAIRS AND EVENTS:

If you are a visitor to our trade fairs and events, we register and store these personal information:

Company name, VAT number, address, telephone number, e-mail address and name of the person ordering tickets as well as personal name, telephone number and e-mail of the participant who is issued a ticket / admission card.

The collection is done through our affiliate supplier of a ticket website.

PURPOSE FOR COLLECTION AND STORAGE:

Data is used for electronic distribution of admission tickets, communication about the fair and events, as well as marketing of trade fairs, events, and dissemination of marketing from exhibitors at our trade fairs, events, affiliated media and websites.

Information is collected by a ticket system provider, TICKETBUTLER ivs. TICKETBUTLER's personal data policy can be viewed here.

All data is stored securely in a cloud-based server.

PHOTOGRAPHY AT FAIRS AND EVENTS.

At all our fairs and events, photographers can be present. The purpose is to make pictures and, or videos for marketing use for similar trade fairs and events.

Photos and videos can be published on the organizer's own websites and magazines, as well as they can be published in third-party websites and magazines.

Access to the fair is equated with public access. Therefore, individuals may not invoke the right to consent to the use of images and or video on which they may appear.

DATA STORAGE PERIOD:

The information is stored if it is needed to contact you in connection with the running of trade fairs and events and is deleted when it is no longer needed. According to this it is not possible to inform the time for deleting the information. You can ask us to delete your information at any time.

SHARING OF INFORMATION:

Your information may be shared to a third party such as an event venue if necessary, for event management.


EXHIBITOR / STANDING STAFF AT FAIRS & EVENTS:

If you are exhibiting or working at a stand at our trade fairs and events, we record and store this personal information:

Company name, VAT number, address, telephone number, e-mail address and name of the person ordering admission tickets/exhibitor tickets.

Personal name, telephone number and e-mail of the participant who is issued an exhibitor ticket/ admission card.

PURPOSE FOR COLLECTION AND STORAGE:

Data is used for electronic distribution of admission tickets, communication about the fair and events, as well as marketing of trade fairs, events, and dissemination of marketing for affiliated media and websites.

All data is securely stored in a cloud-based server.

DATA STORAGE PERIOD:

The information is stored if it is needed to contact you in connection with the running of trade fairs and events and is deleted when it is no longer needed. According to this it is not possible to inform the time for deleting the information. You can ask us to delete your information at any time.

 

SHARING OF INFORMATION:

Your information will not be disclosed to any third party.

 

CUSTOMERS:

A customer means a company that enters into an agreement for the purchase of services, or the hire of stands at our trade fairs and events. We record and store this information:

Company name, VAT number, address, telephone number, e-mail address, as well as personal name, telephone number and e-mail of all relevant contacts with the customer.

PURPOSE FOR COLLECTION AND STORAGE:

Data is used to maintain general supplier / customer relationship which involves electronic distribution of all kind of correspondence between Vendor ApS and the customer, as well as marketing of trade fairs, events and dissemination of marketing for affiliated media and websites.

All data is securely stored in a cloud-based server.

PHOTOGRAPHY AT FAIRS AND EVENTS.

At all our fairs and events, photographers can be present. The purpose is to make pictures and, or videos for marketing use for similar trade fairs and events.

Photos and videos can be published on the organizer's own websites and magazines, as well as they can be published in third-party websites and magazines.

Access to the fair is equated with public access. Therefore, individuals may not invoke the right to consent to the use of images and or video on which they may appear

DATA STORAGE PERIOD:

The information is stored if it is needed to contact you in connection with the running of trade fairs and events and is deleted when it is no longer needed. According to this it is not possible to inform the time for deleting the information. You can ask us to delete your information at any time.

SHARING OF INFORMATION:

Your information can be shared with necessary partners about each event and can be provided by contacting vendor@vendor.dk

 

Myvendofair.dk, which is owned and managed by Vendor aps who is the data controller and works with a ticket agency on data collection for the purpose of sending out admission tickets.

Current collaborators are: Ticketbutler IVS, a data processor. Ticketbutler's privacy policy can be viewed HERE:


BETINGELSER  - NYHEDSBREVE.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du at modtage e-mails med informationer og relevant materiale omkring messer, arrangementer eller events, arrangeret af Vendor ApS, og for medier der udgives af Vendor aps. Du accepterer også, at vi må kontakte dig elektronisk med informationer om andre og fremtidige messer, events og medier, som arrangeres eller udgives af Vendor ApS.
Du accepterer at modtage nyhedsbreve, udsendt af Myvendo Fair, der formidler markedsføring fra udstillere på Myvendo Fairs messer, og annoncører i medier udgivet af Vendor ApS.

HVILKE OPLYSNINGER GEMMER VI:
Firmanavn, cvr.nr., mailadresse og navn på personen der indsender formularen.

FORMÅL FOR INDSAMLING OG OPBEVARING:
Data bruges til elektronisk udsendelse af nyhedsbreve og generel information om messen og events, samt markedsføring af messer og events, og formidling af markedsføring fra udstillere på vores messer og events, samt tilknyttede medier og websites.
Alle data opbevares forsvarligt i en cloudbaseret serverløsning.

PERIODE FOR OPBEVARING AF DATA:
Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med afvikling af messer og events, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Der kan på den baggrund ikke oplyses en tidsramme for hvornår oplysningerne slettes. Du kan til enhver tid bede os oplyse dig om hvilke oplysninger vi opbevarer, og du kan til enhver tid framelde nyhedsbreve, og bede os slette dine oplysninger.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER:
Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart.

TERMS- NEWSLETTER.
When you sign up for our newsletter, you agree to receive emails with information and relevant material about trade shows, events or events organized by Vendor ApS, and for media published by Vendor aps. You also agree that we may contact you electronically with information about other and future trade fairs, events and media, arranged or published by Vendor ApS.

You agree to receive newsletters, published by Myvendo Fair, with marketing content from exhibitors at Myvendo Fair's trade fairs, and advertisers in media published by Vendor ApS.

 

WHAT INFORMATION DO WE STORE:
Company name, area code, email address and name of the person submitting the form.

 

PURPOSE FOR COLLECTION AND STORAGE:
Data is used for electronic distribution of newsletters and general information about fairs and events, as well as marketing of trade shows and events, and marketing content from exhibitors at our trade shows and events, and affiliated media and websites.

All data is stored securely in a cloud-based server.

 

DATA STORAGE PERIOD:
The information is stored if it is needed in order to contact you in connection with in organizing the trade fairs and events and is deleted when it is no longer needed. Due to this, we cannot estimate a time for deleting the information. You can ask us at any time to inform you about which information we hold, and you can unsubscribe at any time and ask us to delete your information.

SHARING OF INFORMATION:
Your information will not be shared to any third party.